Popis výstupu klíčové aktivity po ukončení projektu:

Výstupem jsou sady testových otázek (30 - 50 otázek k jednomu tématu podle obsahu a náročnosti tématu), k níže uvedeným tématům dle ŠVP, které jsou přístupné na e-learningovém portálu: http://testy.spsnome.cz/

 • Vznik a vývoj života na Zemi, vlastnosti živých soustav
 • Typy buněk, dědičnost a proměnlivost
 • Biologie člověka
 • Zdraví a nemoc, zdravý životní styl
 • Planeta Země
 • Současná biosféra
 • Organismy na Zemi
 • Lidská populace
 • Životní prostředí, ekologie, environmentalistika
 • Podmínky života
 • Koloběh látek v přírodě
 • Ovzduší - složení a funkce, antropogenní ovlivnění
 • Zdravotní rizika ze znečištěného ovzduší
 • Voda na Zemi, spotřeba a znečištění vody
 • Zdravotní rizika znečištěné vody
 • Světový oceán a jeho ovlivnění
 • Půda, horninové prostředí a jeho narušení
 • Neobnovitelné přírodní zdroje
 • Obnovitelné přírodní zdroje
 • Odpady a jejich zneškodňování
 • Ekosystémy (ekosystém města, agroekosystémy, lesní a travní
 • Ochrana přírody (proč chránit přírodu, druhová a územní ochrana, mezinárodní spolupráce)
 • Ochrana přírody v České republice
 • Současné ekologické problémy
 • Ekologické organizace a hnutí
 • Udržitelný rozvoj
 • Ochrana člověka za mimořádných situací

 


 

Popis klíčové aktivity na začátku projektu:

K jednotlivým tématům (celkem 27), která jsou probírána na základě ŠVP v předmětu základy ekologie, budou vytvořeny sady testových otázek (30 - 50 otázek k jednomu tématu podle obsahu a náročnosti tématu). Vytvořené sady budou využívány přímo ve výuce pro pravidelné opakování. Vytvořené sady budou též dostupné na e-learningovém portálu školy v On-line testovacím programu, pomocí kterého si bude moci každý žák ověřovat i doma své znalosti. Témata jednotlivých sad jsou v souladu se školními vzdělávacími programy pro jednotlivé obory, které se na naší škole vyučují.

 

Výstupem budou sady testových otázek (30 - 50 otázek k jednomu tématu podle obsahu a náročnosti tématu), k níže uvedeným tématům dle ŠVP:

 • Vznik a vývoj života na Zemi, vlastnosti živých soustav
 • Typy buněk, dědičnost a proměnlivost
 • Biologie člověka
 • Zdraví a nemoc, zdravý životní styl
 • Planeta Země
 • Současná biosféra
 • Organismy na Zemi
 • Lidská populace
 • Životní prostředí, ekologie, environmentalistika
 • Podmínky života
 • Koloběh látek v přírodě
 • Ovzduší - složení a funkce, antropogenní ovlivnění
 • Zdravotní rizika ze znečištěného ovzduší
 • Voda na Zemi, spotřeba a znečištění vody
 • Zdravotní rizika znečištěné vody
 • Světový oceán a jeho ovlivnění
 • Půda, horninové prostředí a jeho narušení
 • Neobnovitelné přírodní zdroje
 • Obnovitelné přírodní zdroje
 • Odpady a jejich zneškodňování
 • Ekosystémy (ekosystém města, agroekosystémy, lesní a travní
 • Ochrana přírody (proč chránit přírodu, druhová a územní ochrana, mezinárodní spolupráce)
 • Ochrana přírody v České republice
 • Současné ekologické problémy
 • Ekologické organizace a hnutí
 • Udržitelný rozvoj
 • Ochrana člověka za mimořádných situací